Mount Massive MSM35 სახელმძღვანელო

Mount Massive MSM35
7.3 · 1
PDF სახელმძღვანელო
 · 2 გვერდი
Ინგლისური
სახელმძღვანელოMount Massive MSM35
GB Warning
Correct installation is extremely essential, and falls outside the scope of responsibility of the
manufacturer. The fastening material provided is exclusively intended for installation on walls
made of solid wood, bricks, concrete or solid wood columns with a maximum of 3 mm wall
finishing. For walls made of other materials, for example hollow bricks, please consult your
installer and/or specialist supplier. Maximum weight of LCD/plasma screen 35 kg / 77 lbs.
During installation, please also allow the instructions for installation and use of the apparatus to
be installed/fixed (for example the LCD/plasma screen).
DE Warnung
Eine ordnungsgemäße Montage ist zwingend erforderlich und liegt außerhalb der
Verantwortlichkeit von der Produzent. Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien sind
ausschließlich zur Montage an Wänden aus massivem Holz, Mauerwerk, Beton oder an massiven
Holzpfosten vorgesehen, dabei darf die Wandverkleidung maximal 3 mm dick sein. Für Wänden
aus anderen Materialien (beispielsweise Hohlblocksteinen) wenden Sie sich bitte an Ihren
Installateur und/oder den Fachhandel. Maximalgewicht LCD/Plasma-Bildschirm: 35 kg / 77 lbs.
Bei der Montage müssen auch die Installations- und Gebrauchsanleitungen der anzubringenden
bzw. zu befestigenden Geräte selbst (wie des LCD/Plasma-Bildschirms) beachtet werden.
FR Avertissement
Le montage correct est d’une importance fondamentale et ne relève pas de la responsabilité de
le fabricant. Le matériel de fixation fourni est uniquement prévu pour un montage sur des parois
en bois massif, en briques, en béton ou sur des piliers en bois massif, avec une finition de 3 mm
maximum. Veuillez consulter votre installateur et/ou votre détaillant spécialisé pour les parois
constituées d’autre matériaux, comme la brique creuse.
Poids maximal de l’écran LCD/plasma: 35 kg / 77 lbs. Lors du montage, il convient également
de respecter les consignes d’installation et d’utilisation du matériel à placer/fixer proprement dit
(par exemple de l’écran LCD/plasma).
NL Waarschuwing
Correcte montage is van essentieel belang en valt buiten de verantwoordelijkheid van de fabri-
kant. Bijgeleverde bevestigingsmaterialen zijn uitsluitend bestemd voor montage aan wanden
van massief hout, baksteen, beton of aan massief houten pilaren, met maximaal 3 mm wandaf-
werking. Voor wanden van andere materialen, bijvoorbeeld holle bouwsteen, raadpleeg uw
installateur en/of vakhandel. Maximum gewicht LCD/plasma-scherm: 35 kg / 77 lbs.
Bij de montage dienen ook de installatie- en gebruiksvoorschriften van de te plaatsen/bevesti-
gen apparatuur zelf (zoals LCD/plasma-scherm) in acht genomen te worden.
PL Ostrzeżenie
Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności fi rmy Vogel’s.
Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna,
cegły lub betonu albo na fi larach z litego drewna, z warstwą wykańczającą nie grubszą niż 3 mm.
W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, np. z pustaków, należy zasięgnąć porady
montera lub w specjalistycznym sklepie. Maksymalny ciężar telewizora LCD/plazmowego:
35 kg / 77 lbs. Przy montażu należy także przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji instalacji
i instrukcji obsługi umieszczanego / mocowanego urządzenia (np. telewizora LCD/plazmowego).
GB Printing errors and the right to make technical modifications reserved.
DE Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
FR Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques.
NL Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
PL
Zastrzega się możliwość występowania błędów drukarskich i zmian technicznych.

Universal LCD/Plasma

wall bracket

Mounting Instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Montagevoorschrift

Instrukcja montażu

MDM 35

66 - 81 cm / 26 - 32”
Distriland NV, B- 2360 BELGIUM (Made in the P.R.C.)
max. 35 kg / 77 lbs
08/08
Opmaak MDM 35.indd 1 27-08-2008 15:48:18

იხილეთ Mount Massive MSM35 სახელმძღვანელო უფასოდ აქ. ეს სახელმძღვანელო მიეკუთვნება ბრტყელი პანელის დამჭრები კატეგორიას და მომხმარებელთა მიერ 1 საშუალოდ 7.3 -დან. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე: Ინგლისური. გაქვთ შეკითხვა Mount Massive MSM35-თან დაკავშირებით ან გჭირდებათ დახმარება? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

დახმარება გჭირდებათ?

გაქვთ შეკითხვა Mount Massive და პასუხი სახელმძღვანელოში არ არის? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ. წარმოადგინეთ თქვენი საკითხის მკაფიო და ყოველისმომცელი აღწერა და თქვენი შეკითხვა. რაც უფრო კარგად არის აღწერილი თქვენი პრობლემა და შეკითხვა, მით უფრო ადვილი იქნება Mount Massive -ის სხვა მფლობელებისთვის კარგი პასუხის გაცემა.

შეკითხვების რაოდენობა: 0

ზოგადი
Mount Massive
MSM35 | MSM35
ბრტყელი პანელის დამჭრები
8715695100424
Ინგლისური
Ინსტრუქცია (PDF)
ეკრანის ზომის თავსებადობა32 "
სამონტაჟო ინტერფეისიVESA D/E 200x200
პროდუქტის ფერივერცხლისფერი
Mounting
მაქსიმალური წონა (ტევადობა)35
Mounting typeWall
ერგონომიკა
მოხვევის კუთხე90
დახრის კუთხე-5 - 15
მეტის ჩვენება

ვერ პოულობთ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს სახელმძღვანელოში? თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი თქვენს შეკითხვაზე FAQ-ში Mount Massive MSM35 ქვევით.

თქვენი შეკითხვა არ არის ჩამოთვლილი? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

შედეგი არ არის