McCulloch T22 LCS სახელმძღვანელო

McCulloch T22 LCS
6.8 · 6
PDF სახელმძღვანელო
 · 618 გვერდი
Ინგლისური
სახელმძღვანელოMcCulloch T22 LCS

T22 LCS

T22 LS

GB Operator’s manual 2-22
SE Bruksanvisning 23-43
DK Brugsanvisning 44-64
FI Käyttöohje 65-86
NO Bruksanvisning 87-107
FR Manuel d’utilisation 108-129
NL Gebruiksaanwijzing 130-150
IT Istruzioni per l’uso 151-172
ES Manual de instrucciones 173-194
DE Bedienungsanweisung 195-217
PT Instruções para o uso 218-239
HU Használati utasítás 240-260
PL Instrukcja obs∏ugi 261-282
EE Käsitsemisõpetus 283-303
LV Lieto‰anas pamÇc¥ba 304-324
LT Naudojimosi instrukcijos 325-345
SK Návod na obsluhu 346-366
HR Priruãnik 367-387
RS Priruãnik 388-408
SI Navodila za uporabo 409-429
BA Uputstvo o upotrebi 430-450
CZ Návod k pouÏití 451-471
RO Instrucöiuni de utilizare 472-492
BG
úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß
493-517
RU
óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
518-543
GR
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
544-567
TR
Kullanım kılavuzu
568-589
UA
îñ´áíèê
êîðèñòóâà÷à 590-615

იხილეთ McCulloch T22 LCS სახელმძღვანელო უფასოდ აქ. ეს სახელმძღვანელო მიეკუთვნება ბალახის საკრეჭები კატეგორიას და მომხმარებელთა მიერ 6 საშუალოდ 6.8 -დან. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე: Ინგლისური. გაქვთ შეკითხვა McCulloch T22 LCS-თან დაკავშირებით ან გჭირდებათ დახმარება? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

დახმარება გჭირდებათ?

გაქვთ შეკითხვა McCulloch და პასუხი სახელმძღვანელოში არ არის? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ. წარმოადგინეთ თქვენი საკითხის მკაფიო და ყოველისმომცელი აღწერა და თქვენი შეკითხვა. რაც უფრო კარგად არის აღწერილი თქვენი პრობლემა და შეკითხვა, მით უფრო ადვილი იქნება McCulloch -ის სხვა მფლობელებისთვის კარგი პასუხის გაცემა.

შეკითხვების რაოდენობა: 0

ზოგადი
McCulloch
T22 LCS
ბალახის საკრეჭი
7391736967808
Ინგლისური
Ინსტრუქცია (PDF)

ვერ პოულობთ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს სახელმძღვანელოში? თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი თქვენს შეკითხვაზე FAQ-ში McCulloch T22 LCS ქვევით.

რამდენად მოკლედ უნდა გავკრიჭო ბალახი?

როდესაც ბალახი 4.5 სმ-ზე მაღალია, ის უნდა მოიჭრას. იდეალური სიგრძეა 3-დან 4.5 სმ-მდე.

რამდენად ხშირად უნდა გავკრიჭო ბალახი?

გაზაფხულზე ბალახი უნდა გაკრიჭოთ ყოველ კვირას, ხოლო ზაფხულში ორ კვირაში ერთხელ საკმარისია.

შემიძლია გაკრეჭვა, როცა ბალახი სველია?

შეგიძლიათ, მაგრამ შედეგი უკეთესია მშრალ ამინდში. როდესაც ბალახი სველია, ბალახის გროვები ადვილად წარმოიქმნება და სათიბის დაცობა ხდება.

McCulloch T22 LCS-ის სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია Ქართული ენაზე?

სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვაქვს McCulloch T22 LCS-ის სახელმძღვანელო Ქართულიენაზე ხელმისაწვდომი. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია Ინგლისური ენაზე.

თქვენი შეკითხვა არ არის ჩამოთვლილი? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ

შედეგი არ არის